• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Общи условия и Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

 

Настоящата политика за защита на личните данни е неразделна част от общите условия на Майком ЕООД и обхваща въпросите, свързани с лиичните данни, включително каква информация събираме като администратор на лични данни, как и за какво я използваме и какви права имат потребителите в тази връзка.

Кои сме ние?

Майком ЕООД е администратор на лични данни и се придържа към принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и местното законодателство.

Данни за администратора:

Наименование: Майком ЕООД

Седалице и адрес на управление: гр. София 1404, бул. България 49А, ет. 4 офис.32

Адрес за кореспонденция:гр. София 1404, бул България 49А, ет. 4 офис 32

Телефон: 02 8583 152

E-mail: office@maycom.eu

Интернет адрес: www.maycom.eu

Информация за компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон: 02 9153519

Интернет страница: www.cpdp.bg

Каква информация събираме от Вас?

Майком ЕООД обработва основно лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставите доброволно в хода на бизнес отношенията ни, или при попълване на контактната ни форма на уебсайта.

Вида на личните данни, които събираме от Вас:

 - Име, фамилия, телефонен номер, месторабота, длъжност - при комуникация по телефон

 - Име, фамилия, електронна поща - при попълване на контактната ни форма на уебсайта

За какви цели са ни необходими Вашите данни?

Майком ЕООД обработва и съхранява личните данни единствено с цел:

 - обслужване на отправени запитвания, изготвяне на оферти и договори за предоставяните от Майком ЕООД услуги.

 - Предоставяне на персонализирано обслужване, според Вашите нужди. В този случай обработваме Вашите лични данни за изпълнение на договор за предоставяне на услуга, както и за предприемане на стъпки по сключване на такъв договор съгласно чл. 6 ал. 1 б от Регламент (EC) 2016/679

Какво правим със събраните лични данни?

Майком ЕООД обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информацията. Всички електронни носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Ние не предоставяме Вашата информация на трети лица.

Срок на съхранение на Вашите лични данни

Съхраняваме Вашите лични данни за срока указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

Права, които може да упражните във връзка с Вашите лични данни:

 - Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора). Когато има риск за нарушаване сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за остраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.

 - Достъп до собствените си лични данни и право на оттегляне на съгласието за обработка. Като субект на лични данни имате право да поискате потвърждение далии се обработват личните Ви данни и ако това е така - да получите достъп до данните си и следната информация: за каква цел се обработват, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен или електронен вид и да бъдат адресирани до администратора. Също така, по всяко време имате право да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни.

 - Коригиране (ако данните са неточни). Като субект на лични данни имате право да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни или неактуални. За тази цел трябва да подадете отделно искане. На искането Ви ще бъде отговорено от страна на администратора по следния начин - писмено, на предоставения и-мейл адрес.

 - Изтриване на личните данни (право "да бъдеш забравен"). Като субект на лични данни имате право да "бъдете забравен", тоест да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне, тоест администраторът да заличи личните Ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица, на които е предоставил данните. Искането за изтриване може да се подаде на основанията, предвидени в Регламента, включително при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Администраторът може да откаже да заличи личните данни на основания, посочени в Регламента - когато обработването на конкретните данни е с цел: упражняване правото на свобода на изразяване и информация; изпълняване на правно задължение или задача от обществен интерес или упражняване на публична власт; за целите на общественото здраве; архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели; или установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 - Ограничаване на обработването от страна на администратора. Като субект на лични данни имате право да поискате от администратора на личните Ви данни да ограничи обработването им. Ограничаването се допуска в следните случаи: когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, необходим на администратора да провери точността; когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им; когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие, като субект на данните, ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите Ви. За целта, при наличие на някое от горепосочените условия, следва да подадете искане.

 - Преносимост на личните данни, включително между отделните администратори. Субектът на данните има право на преносимост - да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически възможно.

 - Възражение спрямо обработването на негови лични данни. Катоо субект на лични данни имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни по всяко време, включително когато е за целите на директния маркетинг. Администраторът следва да се мотивира дали приема възражението, респективно защо продължава да обработва личните данни, ако отхвърли възражението.

 - Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за суббекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен. Субектът на данни има право по всяко време да оспори автоматизираното решение.

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Вашите лични данни, моля, свържете се с нас на посочените на нашата интернет страница контакти.

Ако смятате, че Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни са нарушени, имате право да сезирате компетентният съд, както и Комисията за защита на личните данни.

 

Внимание! Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този сайт. Използването на този сайт означава, че приемате тези условия. Ако не приемате тези условия, не използвайте този сайт.

Използване на сайта


Материалите на сайт „Майком“ ЕООД не могат да бъдат променяни по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг сайт или мрежова компютърна среда. Материалите на този сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. Ако нарушите тези условия, правото Ви да използвате този сайт автоматично отпада, и Вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.

Права и отговорности


„Майком“ ЕООД може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите по всяко време и без предупреждение.

Свържете се с „Майком“ ЕООД, ако се интересувате от повече информация за наличните продукти и услуги.

Ограничение на отговорността


„Майком“ ЕООД, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на бизнеса), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други сайтове, свързани с този сайт, или материалите, информацията и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е гаранция, договор, правонарушение или друга правна фигура, независимо от наличието или не на предупреждение за възможността от възникване на такива вреди. В случай, че използването от Ваша страна на материали, информация или услуги на този сайт, доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, Вие поемате всички разходи, свързани с това.

Информация от потребителите


Личната идентификационна информация, която изпращате на „Майком“ ЕООД с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение на законите. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да Ви помогнем да заявите дадена услуга или да изпълним дадена трансакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица. 

Препратки към сайтове на трети лица


Препратките от този сайт към сайтове на трети лица са предоставени единствено за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. „Майком“ ЕООД не контролира тези сайтове и не поема отговорност за никой от тях или съдържание им.

Препратки към този сайт


Вие можете да създавате препратки към този сайт от други сайтове.

 

Упътвания за препратки към сайта на „Майком“ ЕООД

Сайт с връзка към сайта на „Майком“ ЕООД може да сочи към съдържанието на „Майком“ ЕООД, но не и да го копира

Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържанието на сайта на „Майком“ ЕООД

Не трябва да посочва неявно, че „Майком“ ЕООД налага или препоръчва него или продуктите му

Не трябва да представя погрешно отношенията си с „Майком“ ЕООД

Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на „Майком“ ЕООД

Не трябва да използва логото на „Майком“ ЕООД без разрешение от „Майком“ ЕООД. Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

 

Търговски марки


Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.